Używamy plików cookies w celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną. Właściwa konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie, ale może również spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

Informacje RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przekazanych JAXON sp. z o.o. w związku z korzystaniem z materiałów multimedialnych

Informujemy, iż przekazane nam Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: Rozporządzenie, na poniższych zasadach:

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Jaxon sp. z o.o., Skórzewo, ul. Malwowa 160, 60-185 Poznań (wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000469021).
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu (i) weryfikacji i udokumentowania możliwości zgodnego z prawem wykorzystania Pana/Pani wizerunku w materiałach multimedialnych (stosownie do treści wyrażonej w tym celu przez Pana/Panią zgody) oraz (ii) korzystania z materiałów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Administrator informuje, iż podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania z odnośnych materiałów multimedialnych. W każdym razie zakończenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nastąpi nie później niż w przypadku złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu (o ile zaistnieją wskazane w art. 21 Rozporządzenia podstawy do jego uwzględnienia) lub cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie odnośnych danych osobowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem, a odpowiedzialnym za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Poniżej przedstawiamy uprawnienia przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  1. dostępu do przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych,
  2. sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie stosownej zgody przed jej cofnięciem).

Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu (jeśli zachodzą przypadki wskazane w art. 21 Rozporządzenia).

Z powyższych uprawnień może Pan/Pani skorzystać wysyłając stosowne oświadczenie na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt 1 lub na następujący adres mailowy: rodo@jaxon.pl.

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka prywatności

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka prywatności) opisuje zasady korzystania ze strony internetowej Jaxon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, dostępnej pod adresem www.jaxon.pl (dalej: Nasza Strona).
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za Naszą Stronę oraz wykonywanie związanych z nią obowiązków, w tym w zakresie administrowania danymi osobowymi jest: Jaxon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, adres: ul. Malwowa 160, 60-185 Skórzewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469021, NIP: 7773232549 (dalej: Spółka).
  3. Nasza Strona ma na celu prezentowanie informacji o Spółce, jej działalności oraz produktach znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Nasza Strona nie służy do zawierania za jej pośrednictwem jakichkolwiek transakcji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Zawartość Naszej Strony jest powszechnie dostępna, a możliwość przeglądania Naszej Strony przez dowolną osobę (dalej: Użytkownik) nie wymaga podawania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  2. Dla usprawnienia komunikacji ze Spółką, Użytkownik chcący nawiązać kontakt ze Spółką może skorzystać z formularza dostępnego na Naszej Stronie. Skorzystanie z takiej formy komunikacji wymaga podania przez Użytkownika wskazanych w nim danych osobowych, przy czym podanie takich danych jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do zwrotnej komunikacji z Użytkownikiem, a w przypadku nawiązania z Użytkownikiem współpracy handlowej – także w zakresie koniecznym do komunikacji pomiędzy Spółką a Użytkownikiem w związku z faktem takiej współpracy. Nadto, dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: Rozporządzenie.
  5. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej stosując dostępne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapobieżenia ich bezprawnemu przetwarzaniu. W szczególności Spółka dokłada staranności, aby dane osobowe były: (i) przetwarzane w sposób zgodny z prawem i celem w jakim zostały one udostępnione, (ii) przechowywane w bezpieczny sposób i nie dłużej niż to konieczne oraz (iii) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
  6. W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa Spółka może być zobowiązana do ujawnienia wybranych informacji o Użytkownikach właściwym organom władzy publicznej bądź innym uprawnionym podmiotom.
 3. Otrzymywanie informacji handlowych od JAXON
  1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszej ofercie i akcjach marketingowych.
  2. Informacje, o których mowa w pkt 1 tego rozdziału mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej (na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej).
  3. Do zgody Użytkownika na otrzymywanie od Spółki informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału IV Polityki prywatności.
 4. Uprawnienia użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora:
   1. dostępu do jego danych osobowych,
   2. sprostowania jego danych osobowych,
   3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
   4. przeniesienia jego danych osobowych do innego administratora.
  2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
   Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo zgodę tę cofnąć. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych użytkownika, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem.
   Oświadczenie użytkownika o cofnięciu zgody może zostać przesłane administratorowi na wskazany w pkt I ppkt 2 adres korespondencyjny lub następujący adres mailowy: rodo@jaxon.pl
  3. Sprzeciw
   W przypadkach opisanych w art. 21 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw może zostać przesłany administratorowi na wskazany w pkt I ppkt 2 adres korespondencyjny lub następujący adres mailowy: rodo@jaxon.pl
  4. Skarga
   Niezależnie od uprawnień/praw opisanych powyżej użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).